OBCHODNÉ PODMIENKY

Príkazca a dopravca sa dohodli na zrealizovaní dopravy podľa nasledovných podmienok, s ktorými príkazca a dopravca súhlasia:

1. Dopravca sa zaväzuje bezpodmienečne dodržať podmienky uvedené v objednávke. Pri akejkoľvek zmene oproti dohodnutým podmienkam sa zaväzuje okamžite informovať príkazku na hore uvedenom telefónnom čísle a riadiť sa jeho pokynmi. Vykonat prepravu s náležitou odbornou starostlivosťou na miesto určenia dohodnutej lehote a doručiť zásielku určenému príjemcovi.

2. Dopravca zodpovedá za nesplnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu, ručí za všetky vzniknuté škody. V prípade ak dopravca z akého kľvek dovodu nezrealizuje objednávku v plnom rozsahu, príkazca HG-SPED s.r.o. uplatní všetky škody a dopravca to uhradí v lehote splatnosti 7dní.

3. Dopravca zodpovedá v plnej výške a v celom rozsahu za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie , ktoré vznikne od okamihu prevzatia zásielky na prepravu až do okamihu jej vydania príjemcovi.

4. Dopravca je pri nakládke zodpovedný za rozloženie tovaru.

5. Dopravca musí byt pred začatím prepravy v plnej výške poistený na náhradu škody , ktorá može vzniknut pri preprave prepravovanej zásielky v zmysle dohovoru CMR.

6. Dopravca sa zaväzuje vykonať prepravu tovaru v súlade s medzinárodne platnými predpismi CMR , AETR , TIR a ADR.

7. Dopravca sa dobrovoľne zaväzuje , že nebude priamo spolupracovať s majiteľom tovaru a ani so žiadnym obchodným partnerom príkazcu, uvedenom na tejto objednávke ( adresa nakládky , adresa vykládky apod. ) po dobu 1 rok po prijatí tejto objednávky. V inom prípade si objednávateľ vyhradzuje právo zatažiť dopravcu faktúrou za porušenie toho to bodu objednávky do výšky ceny dopravy podľa tejto objednávky násobenej počtom realizovaných prepráv s HG-SPED s.r.o., 1 rok od dátumu tejto objednávky , so splatnostou faktúry do 7 dní , a dopravca ju bez omeškania uhradí.

8. Pri nepristavení vozidla na nakládku v zmysle tejto objednávky a v dohodnutom čase, zaplatí dopravca zmluvnú pokutu vo výške prepravného s výnimkou prýpadou , kedy dopravca min. 24 pracovných hodín pred plánovaním pristavením na nakládku písomne vyrozumie príkazcu o nemožnosti realizácie nakládky.

9. Pri vzniku škody , za ktorú dopravca zodpovedá , súhlasí dopravca s tým , že platby za všetky dodávatelské faktúry dopravcu budú odložené dovtedy , pokiaľ nedôjde k vyrovnaniu za vzniknutú škodu. Vzniknutú škodu je povinný uhradiť v plnej výške dopravca príkazcovi HG-SPED s.r.o. , najneskôr do 45dní od jej vyčíslenia príkazcom.

10. Faktúru zasiela dopravca do 7 dní od ukončenia prepravy , v dvoch exemplároch , na hore uvedenú adresu spolu s jedným originálom CMR a dodacím listom. Dopravca si neuplatní penále z omeškania úhrad faktúr do 30dní po lehote jej splatnosti. Dopravca sa zaväzuje nekontaktovať partnerov firmy HG-SPED s.r.o.. V prípade porušenia tohto ustanovenia , má právo príkazca na 100% z ceny prepravy uvedenej v objednávke.

11. V cene prepravy sú zahrnuté všetky vedľajšie poplatky vrátane čakania 24h pri vykládke tovaru. Mimo víkendov a sviatkov.