ZASIELATEĽSKÉ PODMIENKY

Predmet a rozsah platnosti

1. Tieto Všeobecné zasielateľské podmienky spoločnosti HG-SPED s.r.o., Mliečany 80 , 929 01 Dunajská Streda , Slovenská republika, IČO: 46 361 618 ( v skratke VZP ) sa vydávajú za účelom podrobnejšie upraviť a doplniť ustanovenia § 601 – 609 OBZ o zasielateľskej zmluve a tvoria neoddeliteľnú časť akejkoľvek konkrétnej zasielateľskej zmluvy spoločnosti HG-SPED s.r.o.

2. VZP platia pre obchodné vzťahy príkazcov a zasielateľov v oblasti vnútroštátneho a medzinárodného zasielateľstva za predpokladu, že sa stanú súčasťou zasielateľskej zmluvy, alebo inej formy objednania prepravy. Pre vnútroštátne zasielateľstvo sa nepoužijú tie časti VZP, ktoré sa svojou povahou týkajú iba medzinárodného zasielateľstva.

3. Ustanovenia VZP majú prednosť pred znením Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka, okrem kogentných ustanovení a dopĺňajú všeobecné znenie dohovoru CMR v častiach, ktoré je možné presnejšie zmluvne špecifikovať.

4. Pre účely týchto VZP

  • zasielateľom sa rozumie podnikateľ, ktorý je držiteľom príslušných živnostenských oprávnení na podnikanie v zmysle živnostenského zákona. Pri vykonávaní tejto činnosti sa v zasielateľskej zmluve zaväzuje svojmu zákazníkovi - príkazcovi, že mu vo vlastnom mene a na jeho účet obstará prepravu vecí (tovaru) z určitého miesta do určitého iného miesta ( § 601 ods. 1 OBZ ). Zasielateľ sa môže zaviazať aj na obstaranie, zariadenie, resp. uskutočnenie pomocných služieb súvisiacich s prepravou, ak tieto činnosti patria k predmetu jeho podnikania. Hlavnou obchodnou zmluvou na tuzemskom i medzinárodnom trhu je kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim. V závislosti od zvolenej dodacej podmienky je odosielateľom tovaru predávajúci alebo kupujúci, ktorý má povinnosť uzavrieť prepravnú zmluvu s dopravcom.
  • príkazca je osoba (právnická alebo fyzická), ktorá si u zasielateľa objedná obstaranie prepravy, prípadne tiež ďalšie pomocné služby súvisiace s prepravou, a na tento účel uzaviera so zasielateľom zasielateľskú zmluvu a vo veci pomocných služieb príslušné ďalšie zmluvy.
  • obstaraním prepravy sa rozumie realizovanie prepravy zasielateľom na základe uzavretia zmluvy o preprave vecí medzi zasielateľom ( v postavení odosielateľa ) a dopravcom.
  • dopravcom sa rozumie podnikateľ, ktorý sa zmluvou o preprave veci zaväzuje odosielateľovi, že za odplatu prepraví vec z určitého miesta ( miesto odoslania) do určitého iného miesta ( miesto určenia) Dopravca prepravu uskutočňuje.
  • zástupcom príkazcu ako odosielateľa sa stáva zasielateľ, ak na základe mandátnej zmluvy koná pri uzavieraní prepravnej zmluvy s dopravcom v mene odosielateľa. V tomto prípade účastníkom prepravnej zmluvy bude ako odosielateľ príkazca , nie zasielateľ.
  • sprostredkovateľom prepravy je zasielateľ vtedy, keď sa na základe sprostredkovateľskej zmluvy za odplatu zaväzuje vyvíjať činnosť aby záujemca mal príležitosť uzavrieť s určitým dopravcom zmluvu o preprave veci sám a vo vlastnom mene ( § 643 a nasl. OBZ ).

Uzavieranie, vznik a forma zasielateľskej zmluvy

1. Práva a povinnosti zasielateľa vznikajú predovšetkým na základe platnej zasielateľskej zmluvy. Zasielateľskou zmluvou sa zaväzuje zasielateľ príkazcovi, že mu vo vlastnom mene a na jeho účet obstará prepravu vecí z určitého miesta do určitého iného miesta a príkazca sa zaväzuje zaplatiť zasielateľovi odplatu ( § 601 ods. 1 OBZ ).

2. Uzavieranie a vznik zasielateľskej zmluvy upravujú ustanovenia § 43-51 OZ a § 269-275 OBZ. Pre vznik zasielateľskej zmluvy sa vyžaduje včasné a bezvýhradné prijatie návrhu zmluvy. Prijatie návrhu, ktorý obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny je odmietnutím návrhu a považuje sa za nový návrh, ktorý treba prijať, aby vznikla zmluva. Za návrh zmluvy sa považuje tiež návrh označený ako " zasielateľský príkaz " , " objednávka zasielateľských služieb ". Návrh zmluvy musí byť určitý a adresný. Treba v ňom presne vymedziť služby, ktoré má zasielateľ obstarať, najmä obstaranie konkrétnej prepravy.

3. Podľa týchto VZP sa pre platnosť zasielateľskej zmluvy vyžaduje písomná forma, pokiaľ sa strany nedohodli inak. Písomnú formu treba zachovať u obchodných úkonov vytvárajúcich zmluvu, t.j. u návrhu zmluvy i jeho prijatí. Za písomnú formu sa považuje napísanie zmluvy na listine, ktorá tvorí jednotný technický celok, prejavy strán výmenou listín, korešpondencie, telegrafické a ďalekopisné správy , telefax, prejavy elektronickými prostriedkami. Mlčanie alebo nečinnosť adresáta návrhu samy osebe nemôžu znamenať prijatie návrhu.


Zasielateľský príkaz

1. Zasielateľský príkaz môže predstavovať návrh zasielateľskej zmluvy, predložený príkazcom zasielateľovi. Jeho bezvýhradným prijatím vznikne zasielateľská zmluva.

2. Zasielateľský príkaz vydaný príkazcom na žiadosť zasielateľa za účelom potvrdenia existencie a obsahu už uzavretej zasielateľskej zmluvy, ktorá nemá písomnú formu príde do úvahy, keď strany upustili od požiadavky písomnej formy prejavu ( OBZ § 601 ods. 2 ).


Spolupráca účastníkov zasielateľskej zmluvy

1. Príkazca a zasielateľ sú povinní pri plnení zasielateľskej zmluvy úzko spolupracovať. Svoje záväzky z tejto zmluvy musia splniť riadne a včas.

2. Pokiaľ je v omeškaní so splnením svojich povinností príkazca, nemôže sa voči nemu dostať do omeškania zasielateľ a naopak.

3. Zasielateľ, ktorý je pri vzájomnom plnení povinný plniť záväzky vopred (uzavrieť zmluvu s dopravcom), je oprávnený plnenie odoprieť až do času, kedy mu bude poskytnuté alebo zaistené plnenie vzájomné ( zaplatenie odplaty ), ak je plnenie príkazcu ohrozené pre okolnosti, ktoré mu neboli známe v čase uzavretia zmluvy.


Základné povinnosti a práva zasielateľa

Zasielateľ je povinný :

1. obstarať pre príkazcu vo vlastnom mene a na jeho účet dohodnutú prepravu vecí z určeného miesta odoslania do stanoveného miesta určenia; na žiadosť príkazcu je povinný vydať mu potvrdenie o prevzatí zásielky, ktorej prepravu má obstarať ;

2. prevziať zásielku tovaru od dopravcu v stanici , resp. v prístave určenia, ďalej prevziať uskladnenú zásielku od skladovateľa, ak bol týmito úlohami v rámci zasielateľskej zmluvy poverený ;

3. vykonávať svoje povinnosti zo zasielateľskej zmluvy s odbornou starostlivosťou a dbať o to, aby kvalitne a hospodárne uspokojil záujmy príkazcu ;

4. v rámci zasielateľskej zmluvy plniť pokyny príkazcu; pri ich plnení dbať na ochranu záujmov príkazcu, z čoho vyplýva najmä :

  • povinnosť upozorniť príkazcu na zjavnú nesprávnosť jeho pokynov;
  • pri nebezpečenstve z omeškania postupovať aj bez týchto pokynov tak, aby boli čo najviac chránené záujmy príkazcu (pokiaľ sú mu známe ).

5. riadne sa starať o veci ( tovar ), ktoré mu príkazca zveril, ako aj o veci, ktoré pre príkazcu prevzal, resp. o peniaze, ktoré pre neho pri dobierke vybral, či inak vyinkasoval;

6. zisťovať alebo zabezpečiť kontrolu množstva tovaru odovzdaného dopravcovi, alebo prevzatého od dopravcu, avšak len vtedy, keď to bolo s príkazcom dohodnuté ;

7. poistiť zásielku tovaru proti nebezpečenstvám počas prepravy, ak to bolo dohodnuté v zasielateľskej zmluve; poistnú zmluvu uzavrie zasielateľ buď vo vlastnom mene a na účet príkazcu alebo v mene príkazcu;

8. podať príkazcovi správu o škode, ktorá zásielke hrozí, alebo ktorá na nej už vznikla, a to bezodkladne po tom, ako sa o tom dozvie;

9. pre potreby príkazcu počas primeranej alebo dohodnutej doby pri zachovaní mlčanlivosti archivovať doklady, ktoré získal pri plnení zasielateľskej zmluvy.


Zasielateľ je oprávnený :

1. žiadať, aby mu bol daný písomný príkaz na obstaranie prepravy ( zasielateľský príkaz ), ak zmluva nemá písomnú formu ( OBZ § 601 ods. 2 ) ;

2. organizovať prepravu, vrátane voľby spôsobu prepravy a voľby dopravcu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak ;

3. požadovať od príkazcu primeraný preddavok na náklady spojené s plnením zasielateľskej zmluvy ;

4. požadovať zaplatenie odplaty, zmluvnej alebo, ak nebola dohodnutá, podľa sadzobníka služiab zasielateľa ;

5. požadovať úhradu potrebných a užitočných nákladov, ktoré zasielateľ vynaložil v súvislosti so splnením záväzkov zo zasielateľskej zmluvy; požadovať tiež úhradu nákladov účelne vynaložených pri plnení svojho záväzku ;

6. požiadať príkazcu o opravu nesprávnych alebo o doplnenie neúplných pokynov a zároveň požadovať správne údaje o obsahu zásielky a jej povahe ;

7. požadovať výslovný príkaz na poistenie zásielky a konkretizáciu druhu poistenia ;

8. požadovať výslovný príkaz na dobierku peňažnej sumy alebo iný inkasný úkon ;

9. prepravu, ktorú má obstarať, uskutočniť sám, ak to neodporuje zmluve, alebo ak to nezakáže príkazca do začiatku uskutočňovania prepravy ( právo samovstupu - § 605 ods. 1 OBZ ) ;

10. použiť na obstaranie prepravy ďalšieho zasielateľa ( medzizasielateľa ) ; pritom zodpovedá príkazcovi ako keby prepravu obstaral sám ;

11. odchýliť sa od pokynov príkazcu, ak to vyžaduje ochrana záujmov príkazcu, najmä pri nebezpečenstve z omeškania ;


Záverečné ustanovenia

1. Miesto plnenia

Na riadne splnenie záväzkov účastníkov zasielateľskej zmluvy sa vyžaduje, aby záväzok bol splnený v mieste sídla zasielateľa resp. v mieste jeho prevádzky, na ktorú bola adresovaná objednávka alebo zasielateľský príkaz, pokiaľ z povahy záväzku nevyplýva, že môže alebo musí byť, splnený na inom mieste.

2. Odstúpenie od zmluvy

Od zasielateľskej zmluvy možno odstúpiť len v prípadoch ustanovených zasielateľskou zmluvou, týmito VZP, Obchodným zákonníkom ( § 344 – 354 ) alebo iným zákonom. Jednostranné odstúpenie od zasielateľskej zmluvy bez právneho dôvodu sa nepripúšťa. Zmluvné strany sa však môžu dohodnúť na odstupnom.

3. Premlčanie práv

Práva vzniknuté zo škody na dopravovaných veciach a z oneskoreného doručenia zásielky voči zasielateľovi a voči dopravcovi sa premlčujú po uplynutí jedného roka. Pri právach vzniknutých z celkového zničenia alebo straty zásielky plynie premlčacia doba odo dňa, keď zásielka mala byť doručená príjemcovi, pri ostatných právach, keď zásielka bola doručená. Pre škodu vedome spôsobenú, platí všeobecná premlčacia doba štyri roky.
Pre ostatné práva zasielateľa a príkazcu zo zasielateľskej zmluvy platí všeobecná premlčacia doba štyri roky.
Ďalšie otázky premlčania práv sú upravené § 387-408 OBZ.


Platnosť a účinnosť týchto VZP je od 1.1.2015.